GDPR v ČR

Zákon č. 423/2022 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zákony pro lidi

Nařízení vlády č. 437/2022 Sb.

Nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákony pro lidi

Vyhláška č. 440/2022 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákony pro lidi

Nařízení vlády č. 441/2022 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

Zákony pro lidi

Vyhláška č. 445/2022 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství

Zákony pro lidi

Vyhláška č. 421/2022 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Zákony pro lidi

Zákon č. 416/2022 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků

Zákony pro lidi

Nařízení vlády č. 413/2022 Sb.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Zákony pro lidi

Vyhláška č. 409/2022 Sb.

Vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systému elektronické identifikace

Zákony pro lidi

Sdělení č. 396/2022 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Zákony pro lidi

Vyhláška č. 379/2022 Sb.

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Zákony pro lidi

Vyhláška č. 378/2022 Sb.

Vyhláška o vzoru průkazu inspektora Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Zákony pro lidi

Zákon č. 376/2022 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Zákony pro lidi

Zákon č. 374/2022 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákony pro lidi

Sdělení č. 319/2022 Sb.

Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023

Zákony pro lidi

Zákon č. 314/2022 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákony pro lidi

Vyhláška č. 313/2022 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Zákony pro lidi

Vyhláška č. 279/2020 Sb.

S platností od 1.7.2020 je nově vydána Vyhláška č. 279/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Zákony pro lidi

Konsolidované znění platné od 6.11.2019 - Vyhláška č. 282/2019 Sb.

Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.

Zdroj: Zákony pro lidi

Vyhláška č. 252/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.

Zdroj: Zákony pro lidi

Úhradová vyhláška dojednána (9.9.2019)

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo úhradovou vyhlášku o úhradách za zdravotní péči pro rok 2020. Vyhláška plně respektuje výsledek dohodovacího řízení mezi zástupci poskytovatelů a zdravotních pojišťoven, kteří navázali na loňský přelomový úspěch a uzavřeli jedenáct ze čtrnácti dohod. Jedná se tak o druhý nejúspěšnější výsledek jednání o úhradách v historii.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Nová norma ISO/IEC 27701:2019 - Bezpečnostní techniky

Na stránkách mezinárodní organizace pro standardizaci https://www.iso.org/standard/71670.html byla uvolněna k použití (vydána) nová norma ISO/IEC 27701:2019 - Bezpečnostní techniky - rozšíření na ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 pro správu informací o soukromí - Požadavky a pokyny. Tato norma umožní naplnit jeden z možných způsobů doložení plnění požadavků GDPR certifikací organizace nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem.

Portál HERMES

Dnes byl zprovozněn portál HERMES pro podporu plnění požadavků Kodexu poskytovatelů domácí péče pro ochranu osobních údajů garantovaný Grémiem managerů agentur domácí péče, z.s. Pokud máte zájem se k tomuto Kodexu přihlásit, máte možnost prostřednictvím registrace na webovém portálu HERMES.

Portál HERMES

Vyhláška č. 259/2018 Sb.

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

Zdroj: Zákony pro lidi

Zákon o ochraně osobních údajů

Prezident ČR podepsal znění Zákona o ochraně osobních údajů 10.4.2019. Co nám tato změna přinese, a budeme opravdu chráněni? Pokud máte vytvořený systém, který není jen na papíře, ale stále se rozvíjí, tedy žije, pokud jej máte pod kontrolou, pravděpodobně data chráníte. Ale nestačí jen systém vytvořit, ale také je pravidelně analyzovat a kontrolovat. A ti druzí? Doufejme, že také.

Sněmovní tisk 138
Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU

DOTAZNÍK plnění nařízení GDPR

V časovém období od 23.10.2018 do 30.11.2018 probíhalo šetření prostřednictvím dotazníku v elektronické podobě na internetu. Výstupy z daných otázek měly odpovědět, jak se plní požadavky GDPR v organizacích v České republice. Žádné takové šetření, s danou strukturou otázek, pokud je nám známo, nebylo v ČR realizováno. Snad tedy výsledky tohoto šetření vnesou trochu světla do skutečného stavu věcí.

Vyhodnocení dotazníku zde.

Otázky a odpovědi

Pověřenci ve veřejném a neziskovém sektoru

Může více obcí sdílet jednoho pověřence? Za jakých podmínek?

Musí kulturní příspěvkové organizace kraje (muzea a galerie) zřizovat funkci pověřence ve svých organizacích, když v dané organizaci nedochází k rozsáhlému zpracování osobních údajů (dle čl. 37 obecného nařízení)?

Jsme nezisková organizace – domov pro seniory s počtem 133 zaměstnanců. Musíme jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů?

Může být pověřenec auditorem podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole?

Vyjádření ÚOOÚ

Je zubní laboratoř správcem nebo zpracovatelem osobních údajů?

Na základě korespondenční i osobní konzultace s dozorovým úřadem jsme 18. května 2018 obdrželi od Mgr. Ladislava Hejlíka, vedoucího oddělení konzultací Úřadu pro ochranu osobních údajů, stanovisko, podle kterého je zubní laboratoř v postavení správce, neboť jí, jako zdravotnickému zařízení, zákon ukládá vést zdravotnickou dokumentaci.

Vzhledem k tomuto stanovisku nemají poskytovatelé zubního lékařství nebo ortodoncie povinnost, navazovat se zubní laboratoří smlouvu o zpracování osobních údajů dle článku 28 GDPR.